Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem https://kurs.dompsychoterapii.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Podstawowe definicje:
  1) Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu;
  2) Sprzedawca lub Usługodawca: Joanna Szacoń-Wojak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Psychoterapia i Rozwój Osobisty Joanna Szacoń-Wojak ul. Szpaki 3H/106, 80-624 Gdańsk, NIP 5832922379, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  3) Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5) Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem https://dompsychoterapii.pl,oferująca dostęp do Usług Elektronicznych, w tym Sklep;
  6) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  7) Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://dompsychoterapii.pl/sklep/, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy następuje poza Internetem;
  8) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, Klient uzyskuje dostęp do Produktów oraz gromadzone są informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
  9) Produkt – szkolenia, kursy lub inne towary wirtualne i niewirtualne, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  10) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu;
  11) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
  12) Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.

13) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: ul. Szpaki 3H/106, 80-624 Gdańsk e-mail: kontakt@dompsychoterapii.pl
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1) Sklep;
  2) Konto;
  3) formularz kontaktowy;                                                                                           4) Newsletter
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. W celu otrzymania dostępu do prywatnej grupy wsparcia, utworzonej przez Sprzedawcę na platformie Facebook, konieczne jest, aby Kupujący posiadał konto na platformie Facebook.
 6. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego na stronie internetowej adresu e-mail.
 7. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 8. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online zostaną one przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy.
 9. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hackerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 10. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.
 11. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 12. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).
 13. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 14. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. KONTO
  1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
  2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień, a także dostęp do Produktów i korzystanie z Produktów.
  3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Dostęp do Produktów i Korzystanie z Produktów może wymagać posiadania Konta (dotyczy to kursów online)
  4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta poprzez wybór usunięcia Konta lub przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dompsychoterapii.pl lub pisemnie na adres: ul. Szpaki 3H/106, 80-624 Gdańsk. Rezygnacja z Konta oznaczać będzie utratę dostępu do Produktów i możliwości korzystania z Produktów, co do których wymagane jest posiadanie Konta.                  5. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o swoich produktach, usługach i aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub przez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej przesyłanej wiadomości.
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY
  1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego pod adresem https://dompsychoterapii.pl/kontakt w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.
  2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.
  3. Po wysłaniu wiadomości przez formularz kontaktowy, na tej samej stronie pojawi się stosowny komunikat.
  4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

1.PRODUKTY

 1. Produkty stanowią kursy rozwoju osobistego (które – w zależności od rodzaju Produktu – mogą mieć formę kursów online lub nagrań audio lub nagrań video).
 2. Szczegółowy opis Produktów dostępny jest w Sklepie. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 3. Korzystanie z Produktów – kursów online oraz nagrań audio i nagrań video może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
 4. Na Produkty nie jest udzielana gwarancja. Usługi posprzedażowe (poza związanymi z korzystaniem z Produktów) nie są świadczone.
 5. Sprzedawca może prowadzić cykliczne promocje na Produkty lub stosować kupony rabatowe. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie Sklepu.
 6. Klient ma prawo korzystania z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez naukę i uzyskiwanie informacji poprzez przeglądanie materiałów.

2.ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienie Produktu może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 2. Przy składaniu Zamówienia Klient zakłada Konto w Serwisie, które jest niezbędne do korzystania z Produktu.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa wymagane oświadczenia.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamawiam i płacę” lub inny równoważny. Klient otrzyma na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

3.PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z korzystaniem z Produktu (np. usługi pocztowe, usługi teleinformatyczne, Internet, itp.) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.
 3. Klient może wybrać formę płatności:
  1) przelew tradycyjny – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy;
  2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności tpay lub paypal – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;
  3)        subskrypcja – przedpłata na zasadach opisanych w § 4 poniżej. Ta forma płatności dotyczy tylko kursów online.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 5. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej (produktu elektronicznego).
 6. Podmiotem świadczącym główną usługę płatności elektronicznych tpay jest Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
  NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357
  Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 7. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych PayPal jest z siedzibą w PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A, adres: L-1150 Luksemburg.
 1. SUBSKRYPCJE
 1. Dostęp do kursów (online i audio) jest możliwy na zasadzie subskrypcji, w ramach której umowa zawierana jest na czas określony (wybrany przez Klienta, np. 12 miesięcy), a płatność odbywa się z góry (przedpłata), w cyklach miesięcznych:
  1)  z wykorzystaniem elektronicznych metod płatności dostępnych w Serwisie (paypal albo stripe);
 2. Do zawierania umowy w sprawie subskrypcji stosuje się odpowiednio zasady dotyczące składania Zamówień (§ 2).
 3. Sprzedawca może prowadzić cykliczne promocje na subskrypcje, np. oferować kilkudniowy dostęp bez opłat z opcją przedłużenia za opłatą. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie Serwisu.
 4. W przypadku płatności za Usługę kartą płatniczą, Klient upoważnia Sprzedawcę do automatycznego pobierania ceny z tej karty za kolejne analogiczne okresy, poprzez obciążenie jego rachunku kwotą odpowiadającą cenie wybranego okresu. Jeżeli pobranie kwoty odpowiadającej cenie z karty płatniczej Klienta nie powiedzie się z powodu braku środków na rachunku Klienta lub z powodu upływu ważności karty, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta na adres poczty elektronicznej i podejmie kolejną próbę pobrania takiej płatności w terminie 7 dni. Jeżeli pobranie płatności nie powiedzie się, umowa dotycząca subskrypcji ulegnie rozwiązaniu następnego dnia po upływie okresu 7 dni, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a Klient nie będzie miał dostępu do Szkoleń w ramach subskrypcji. Przysługujący zwrot części opłaty zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Klient.
 5. Informacje o terminie obowiązywania subskrypcji, stanie rozliczeń i terminie następnej płatności znajdują się na Koncie Klienta.
 6. Klient może w każdym czasie anulować subskrypcję w ramach Konta.
 7. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta przez anulowanie subskrypcji, opłata za aktualny okres rozliczana jest na rzecz Sprzedawcy, w ramach możliwości pobrania przez Klienta części materiałów na swoje urządzenia, a dostęp do panelu subskrypcyjnego zostaje wyłączony.
 8. W przypadku rozwiązania umowy przez Sprzedawcę opłata za aktualny okres zostanie rozliczona proporcjonalnie do czasu obowiązywania subskrypcji, a rozliczenie następuje w oparciu o liczbę dni, przez które Klient miał możliwość korzystania z materiałów w panelu subskrypcyjnym.
 9. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych w ramach subskrypcji jest Stripe 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA.
 10. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych w ramach subskrypcji jest PayPal jest z siedzibą w PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A, adres: L-1150 Luksemburg.

5.KURSY ONLINE

 1. Korzystanie z kursu online jest możliwe drogą elektroniczną.
 2. Dostęp do kursu online jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Dostęp do Produktu jest możliwy:
  1) poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu;
  2) poprzez Konto w Serwisie.
 4. Dostęp do nabytych Produktów jest aktywny przez okres 90 dni od zakupu.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:
  1) Kursy online mają charakter edukacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty nauki;
  2) zakończenie kursu online wymaga zaangażowania Klienta;
  3) brak udziału Klienta w kursie online nie jest uznawany za rezygnację i nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym z zapłaty.
 6. Klient może korzystać z kursu online tylko we własnym imieniu i nie może udostępniać ani przekazywać dostępu osobom trzecim.
 7. Warunkiem prawidłowego korzystania z Produktu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 1. KURSY AUDIO (.mp3)
 1. Korzystanie z kursu audio jest możliwe po pobraniu pliku na komputer lub telefon.
 2. Dostęp do kursu audio jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje powiadomienie o możliwości pobrania na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Dostęp do nabytych Produktów jest aktywny przez okres 365 dni od zakupu, a Klient po pobraniu sam decyduje gdzie i jak długo je przechowuje na swoich urządzeniach.
 4. Dostęp do Produktu jest możliwy:
  3) poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu;
  4) poprzez Konto w Serwisie.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:
  1) kursy audio mają charakter edukacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty nauki;
  2) zakończenie kursu audio wymaga zaangażowania Klienta;
  3) brak skorzystania z kursu audio nie jest uznawany za rezygnację i nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym z zapłaty.
 6. Klient może korzystać z kursu audio tylko we własnym imieniu i nie może udostępniać ani przekazywać dostępu osobom trzecim.
 7. Warunkiem prawidłowego korzystania z Produktu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

 

 1. KONSULTACJE ONLINE
 2. Konsultacje online stanowią usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu usługę w postaci zakupionych konsultacji online.
 4. Zakupiona przez Kupującego konsultacja online odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy.
 5. Warunki techniczne potrzebne do realizacji usługi zostały określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018.1025 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
  1) wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
  a) Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
  c) Produkt nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) Produkt został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
  2) Produkt ma wadę prawną, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
  3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili;
  4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
  6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, a jeśli Produktem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Produktu;
  7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
  a) żądanie obniżenia ceny Produktu albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
  8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do Usługodawcy;
  9) Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż dompsychoterapii.pl do których linki zawarto w Serwisie.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:
  1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3) w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku platformy dotyczy to kursów video oraz .mp3, które są do pobrania natychmiast po dokonaniu przez klienta wpłaty, a Sprzedawca nie weryfikuje, ile razy kurs video oraz .mp3 został pobrany przez klienta.
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Usługodawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą. Usługodawca wskazuje, że niektóre Produkt (kursy online, kursy video, kursy audio) w wersji cyfrowej stanowią treści cyfrowe, niezapisane na nośniku materialnym. Przedmiotem świadczenia jest zatem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.). Powyższe oznacza, że Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w zakresie ww. świadczenia zgodnie z art. 38 punkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Psychoterapia i Rozwój Osobisty Joanna Szacoń-Wojak, ul. Szpaki 3H/106, 80-624 Gdańsk. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
  2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 5. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).
 2. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 6. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.
 8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1) podwykonawcom;
  2) firmie hostingowej,
  3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
  4) dostawcy usług internetowych,
  5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
  6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
  7) podmiotom świadczącym obsługę księgową.
 10. Usługodawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
  1) nazwisko i imiona Klienta;
  2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3) adres zamieszkania;
  4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  5) adresy elektroniczne Klienta.
 11. Do świadczenia usług drogą elektroniczną niezbędne jest także podanie następujących danych:
  1) numer telefonu;
  2) NIP w przypadku chęci otrzymania faktury
 12. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.
 2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej dompsychoterapii.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe art. Są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony dompsychoterapii.pl oraz jej podstron, bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny – z wyłączeniem kursów online w formacie video oraz formacie .mp3, według zapisu regulaminu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Psychoterapia i Rozwój Osobisty Joanna Szacoń-Wojak, ul. Szpaki 3H/106, 80-624 Gdańsk

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy/ Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 17 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)
Pan/Pani* ……………………………………………
……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Sprzedawcy)
…………………………………………
(adres e-mail Sprzedawcy)
…………………………………………
(fax Sprzedawcy)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej